สิม หอไตร ฮูปแต้มปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว
 • ปราสาทบ้านโคกงิ้ว


    ปราสาทบ้านโคกงิ้ว เป็นอโรคยาศาล (โรงพยาบาล) ในจำนวน 102 แห่งที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลให้กับประชาชน ตามคตินิยมเรื่องพระโพธิสัตว์ของศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ปราสาทบ้านโคกงิ้ว เป็นโบราณสถานศิลปะขอม ตามแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยปรางค์ประธานซึ่งก่อด้วยศิลาแลง วิหาร กำแพงแก้ว ซุ้มประตู สระน้ำ และยังมีประติมากรรมหินทรายรูปทิพยบุคคล 2 องค์ คือ พระไภษัชยคุรุ และ พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร และพบแผ่นสำริดรูปวงโค้ง ขนาด 13.5 × 21.7 ซ.ม. จารึกด้วยอักษรขอม

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

ปราสาทบ้านโคกงิ้ว จังหวัดบุรีรัมย์
    ปราสาทบ้านโคกงิ้ว เป็นอโรคยาศาลที่ยังไม่ได้ทำการขุดแต่งบูรณะแต่อย่างได ภายในยังมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไป และเป็นเขตของวัดโค้กงิ้วที่บ้านโคกงิ้ว ปราสาทบ้านโคกงิ้วแม้จะยังไม่ได้รับการขุดแต่งบูรณะ แต่องค์ปรางคืประธานก็ค่อนข้างมีสภาพสมบูรณ์ เพราะยังเหลือชั้นหลังคาสูงขึ้นไปเกือบถึงยอดปรางค์ มีการนำเอาสังกะสีมามุงส่วนยอดไว้เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ยังคงสมบูรณ์ดี

    อโรคยาศาลบ้านโคกงิ้ว ในอดีตเคยพบโบราณวัตถุสำคัญหลายชิ้น เช่น รูปเคารพพระโพธิสัตว์พระวัชรธร ประทับนั่ง รวมทั้งกรอบคันฉ่องสำริด มีจารึกระบุถึงสิ่งของที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอุทิศถวายแก่อโรคยาศาลแห่งนี้ เมื่อปีพุทธศักราช 1736 ปัจจุบันนำไปเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
    ถัดออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 50 เมตร จะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ หรือบารายปราสาทบ้านโคกงิ้ว ที่ยังมีน้ำและสามารถใช้ประโยชน์ได้จนถึงปัจจุบัน

    ปราสาทบ้านโคกงิ้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 องค์ปรางค์สร้างด้วยศิลาแลงมีประตูทางทิศตะวันออกส่วนด้านอื่นเป็นประตูหลอกประตูทางเข้าปราสาทอยู่ตรงกำแพงด้านตะวันออกทำด้วยหินทราย กำแพงก่อด้วยศิลาแลงเหลือเป็นแนวทั้ง 4 ด้านกว้าง 24 เมตร ยาว 25 เมตร

    ด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาดใหญ ่ปราสาทโคกงิ้วได้พบจารึกเป็นภาษาเขมร บนแผ่นสำริดมีลักษณะเป็นโค้ง ขนาดกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร แปลความหมายได้ว่า "มหาศักราช 1115 ไทยธรรมของพระบาทกมรเตง อญ ศรีชยวรมเทวะ ถวายแด่พระอโรคยาศาล ณ วีรรทรปุระ"

    นอกจากนี้ยังพบรูปประติมาศิลา 2 กร กุมของบางอย่าง ยกแนบกับอุทรนั่งขัดสมาธิบนฐานที่มีลายเป็นลูกแก้ว และรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลา มี 4 กร พระหัตถ์ขวาบนถือลูกประคำ พระหัตถ์ขวาล่างทำปางประทานพร พระหัตถ์ซ้ายบนถือสังข์พระหัตถ์ซ้ายล่างถือของบางอย่างวางอยู่บนพระเพลาประทับนั่งขัดสมาธิบนฐาน ยอดพระเกศชำรุด ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฆสถานแห่งชาติ ปราสาทนี้มีอายุระหว่างพ.ศ. 1700 - 1750

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ภายในวัดโคกงิ้ว หมู่ 3 บ้านโคกงิ้ว ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ถ่ายภาพเมื่อ : 30 สิงหาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 20 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 5325 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต, ข้อมูลจากหนังสือความลับในปราสาทขอม เขียนโดย ทรงสมัย สุทธิธรรม
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.239.129.52 =    Sunday 28th May 2023
 IP : 3.239.129.52   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย