ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีีีี วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีีี
สิมหรือพระอุโบสถวัดบ้านนาคำใหญ่ เป็นสิมสกุลช่างญวน พระครูห่าน พุทธสาโร อดีตเจ้าอาวาส ลำดับที่ 5 เป็นผู้ดำริให้สร้าง โดยได้ช่างญวนมาเป็นผู้ก่อสร้างลูกมือต่างๆ ให้ชาวบ้านช่วยเหลือ สร้างในปี พ.ศ. 2492 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2503 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 11 ปี เป็นสิมญวนที่มีขนาดสูงใหญ่ ปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทำสังฆกรรมของภิกษุสงฆ์
      การบูรณะ พระอุโบสถหรือสิมหลังนี้ ได้รับการบูรณะ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2538 เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของฐานและตัวสิม ลวดลาย คันทวยหรือแขนนางต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม ส่วนหลังคาได้เปลี่ยน หางหงส์ นาคสะดุ้ง งวงไอยรา ใบระกา ช่อฟ้าและมุงกระเบื้องใหม่ รูปแบบรัตนโกสินทร์

วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีีีธรรมาสน์ไม้โบราณศิลปะอีสาน สร้างด้วยไม้ทั้งหลังลงรักปิดทอง ส่วนยอดแกะสลักไม้สวยงาม รูปแบบแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนฐานทำยกขึ้นมาเหนือพื้นประมาณสองคืบ มีเสา 4 มุม ส่วนพื้นที่ว่างทั้ง 4 ด้าน ประดับด้วยลายโค้งพญานาคฉลุไม้ลักษณะเหมือนรวงผึ้ง ช่องภายในใช้เก็บสิ่งของได้ มีบันได 5 ขั้น ขึ้นด้านหน้า
เหนื่อขึ้นไปเป็นตัวเรือนธรรมาสน์ เป็นกล่องเหลี่ยม ด้านหน้าตรงบันไดพาด ช่องใหญ่เพื่อสะดวกในการเดินขึ้นและเข้าไปนั่งด้านในของพระสงฆ์ ด้านข้างและด้านหลังช่องเล็กกว่า ตัวเรือนทั้งหมดลงรักปิดทอง มีทั้งตัวพระนางสิงสาลาสัตว์ประกอบลาย ฝีมือถือได้ว่าปราณีต เหนือขึ้นไปเป็นส่วนหลังคา ประดับด้วยกระจัง ตัวยอดทำเป็นลักษณะคล้ายพานต่อชั้นแหลมขึ้นไป แกะด้วยไม้ลงรักปิดทอง

ลำดับประวัติสังเขปเจ้าอาวาสวัดนาคำใหญ
      1.พระแป่ง ตามจารึกในใบลาน ชาติภูมิไม่ปรากฏ พ.ศ. 2397
      2.พระอธิการสีดา พ.ศ. 2425
      3.พระอธิการจวง พ.ศ. 2488
      4.พระอุปัชฌาย์สาง พ.ศ 2450-2475
      5.พระครูห่าน พุทธสาโร (พ.ศ 2488-2511)

สถานะเดิม

พระครูห่าน  พุทธสาโร  (พ.ศ 2488-2511) ชื่อห่าน นามสกุล พื้นผา เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ 2431 ตรงกับวันพุธที่ 15 ค่ำ เดือน 5 ปีฉวด ณ วัดนาคำใหญ่ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อวัง โยมมารดาชื่อโม้ นามสกุลพื้นผา มีพี่น้องรวมบิดามารดาเดียวกัน 5 คนคือนายบุญ นายเหม่น นายเห็น นายห่าน(พระครูห่าน) นางวิง บัดนี้ถึงแก่กรรมไปหมดแล้ว คงเหลือแต่ลูกๆ หลานๆ เท่า นั้น

ประวัติวัดและเจ้าอาวาสวัดนาคำใหญ่
      วัดนาคำใหญ่เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ในเขตตำบลนาคำใหญ่ เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 68 ตาราวา ใบสค.ที่๕/๑๐๗ ทิศเหนือจดทางหลวง ทิศใต้จดบ้านนายชาลี บัวงาม และเพื่อนบ้าน 4 คน ทิศตะวันออกจดทางหลวง ทิศตะวันตกจดบ้านนายมา ทางทอง นายบู สลักคำ สร้างมาพร้อมกับหมู่บ้านนาคำใหญ่ ประมาณ พ.ศ. 2334 โดยตาแสง จันทวงศ์ ได้พาชาวบ้านสร้างวัด ขึ้นที่บริเวณตะวันตกหนองพอก ด้านตะวันออกของหมู่บ้าน (บริเวณระหว่างรั้วโรงเรียนกับสถานีอนามัยและศูนย์พัฒนาตำบล) ให้ชื่อว่า วัดน้ำคำ วัดสุวรรณาราม วัดบ้านนาคำใหญ่และวัดนาคำใหญ่ตามลำดับ วัดนาคำใหญ่กับกิจการพระศาสนา

      วัดนาคำใหญ่ ในอดีตได้ดำรงบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของคณะสงฆ์ อย่างครบถ้วน ได้แก่ การศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณูปการ นอกจากนี้ยังดำเนินงานด้านสืบสารวัฒนธรรมประเพณี ด้วยดีจนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการได้ตามศักยภาพ ของวัดที่มีอยู่ ยกมากกล่าวพอสังเขป ดังนี้
     1. ด้านการปกครองคณะสงฆ์ในอดีต
      วัดบ้านนาคำใหญ่เคยเป็นที่สถิตของพระเถระผู้ปกครองสงฆ์ระดับตำบลและระดับอำเภอ โดยมีพระผู้คำรงตำแหน่งเจ้าคณะพระสังฆาธิการคือพระครุห่าน พุทธสาโร เป็น- พระอุปัชฌาย์ พระครุวิมลธรรมาภรณ์ เป็นองค์การเผยแผ่ ขณะนั้นพระครูอาทรสุภเขต (หนู) วัดป่าข่า เป็นเจ้าคณะตำบล
      2. ด้านการเผยแผ่
      2.1 วิธีการเผยแผ่ศาสนา มีทั้งการเทศนา บรรยายธรรม และเอกสารเผยแผ่ เพื่อให้ความรู้ด้านธรรมะแก่ประชาชนในวันสำคัญทางศาสนา ในพิธีต่างๆ
      2.2 รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรม มี 2 ประการ ได้แก่ การเผยแผ่ประจำในวัดนาคำใหญ่ เมื่อมีประชาชนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการเผยแผ่นอกสถานที่ โดยบรรยายและให้ความรู้ธรรมในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน ประจำหมู่บ้าน ประจำตำบล
      2.3 บุคลากรผู้ช่วยเผยแผ่ ได้แก่ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ สามเณร ผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านธรรมถึกซึ่งมีอยู่ในวัดและพระสงฆ์หรือบุคลากรจากที่อื่น โดยทางวัดประสานนิมนต์เชิญมาในโอกาสต่างๆ
งานด้านเผยแผ่ดำเนินการโดยอาศัยบุคลากรในวัดเป็นองค์เผยแผ่ได้แก่
      ประธานการเผยแผ่ธรรมะ อบรมประชาชนในเขตตำบลนาคำใหญ่ (พ.ศ. 2439-2492) (พระอุปัชฌาย์ ห่าน พุทธสาโร)
      ประธานการเผยแผ่ธรรมะ อบรมประชาชนในเขตอำเภอเขื่องใน (พ.ศ. 2511-2522) (พระครูวิมลธรรมาภรณ์)

หมายเหตุ : ด้านสำนักศึกษาธรรมบาลี จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยพระอุปัชฌาย์ห่านและพระอาจารย์ชาย จนโท เปิดการเรียนแผนกธรรมและแผนกบาลีมูลกัจจายน์ โดยสัทธิวิหาริกผู้มีความรู้นักธรรมช่วยกันสอน
คติความเชื่อวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในสิมแบบฝีมือช่างญวน
      เมื่อสิมถูกสร้างขึ้นตามวัฒนธรรมดั้งเดิมมาตั้งแต่อดีต ความสำคัญของสิมจึงมีมากขึ้นเป็นเท่าตัวต่อจิตใจของผู้คนที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นเสมอ ดังที่เราเห็นได้จากการก่อสร้างสิมในยุคแรกที่เป็นแบบพื้นถิ่นได้รับช่วงการสืบต่อกันมา
      จนกระทั้งถึงช่วงระยะเวลาที่คนญวนเริ่มเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานจากจำ นวนน้อยไปสู่จำ นวนมากขึ้นตามลำดับ ช่างญวนได้รับจ้างทั้งการออกแบบและควบคุมหรือลงมือกระทำด้วย ตนเองเสมอๆ ดังนั้นอาจทำ ให้ช่างญวนได้ซึมซับถึงพลังแห่งความศรัทธาของผู้คนในชุมชนที่มีต่อศาสนสถานหลังดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลให้การประดับ
      จากคติของวัฒนธรรมเวียดนามที่รับผ่านจากจีนเข้ามาปรากฏในสิมอีสานจวบจนทุกวันนี้      

ถ่ายภาพเมื่อ : 12 สิงหาคม 2561
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานวัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี


การเดินทาง
รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2408 ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี อยู่ติดถนน เมื่อชมวัดป่าข่าแล้ว ถัดจากวัดป่าข่าไปประมาณ 2 กม. จะมี วัดนาคำใหญ่ สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถสไตล์ช่างแกวหรือเวียตนามหลังใหญ่ และธรรมาสน์ไม้ลงรักปิดทองโบราณสวยงามมากสถานที่ตั้ง : วัดนาคำใหญ่ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีีี
พิกัด : 15.256997, 104.547119
ถ่ายภาพเมื่อ : 12 สิงหาคม 2561
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 13 สิงหาคม 2561
วันปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 1933 ครั้ง
แหล่งที่มาข้อมูล : เรียบเรียงขึ้นเอง, ubonpra.com, ดร. ชวลิต อธิปัตยกุล
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


13-08-2018 Views : 1934
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio