ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดมหาธาตุ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
      วัดมหาธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน เป็นพุทธศาสนสถานสำคัญของคนในพื้นที่และของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงคาน เล่าสืบต่อกันมาว่าวัดมหาธาตุเชียงคาน สร้างขึ้นเมื่อพระยาศรีอรรคฮาดย้ายมาจากหลวงพระบาง มาตั้งริมแม่น้ำโขงที่เชียงคานและสร้างวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนคือวัดมหาธาตุขึ้นใน พ.ศ.2197 ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวจึงสร้างวัดเพิ่มขึ้นอีกคือวัดศรีคุณเมือง
      รูปแบบศิลปะ อุโบสถเป็นแบบพื้นบ้าน ประกอบด้วยผนังก่ออิฐถือปูน มีมุขโถงด้านหน้าประดับแผ่นรวงผึ้งและหน้าบันสลักไม้ หลังคาทรงจั่วซ้อนชั้น ชายคาลาดลงต่ำ มีประตูทางเข้าด้านหน้าและด้านข้าง กำหนดอายุได้ต้นพุทธศตวรรษที่ 24-25
      จิตรกรรมฝาผนังเหนือประตูทางเข้าวิหารหลวงพ่อใหญ่ เขียนด้วยสีแดงเป็นพื้น เล่าเรื่องเวสสันดรชาดก ฝีมือช่างพื้นบ้านได้รับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์ เช่นรูปแบบปราสาทราชวังและเครื่องแต่งกายอย่างกษัตริย์ ด้านบนสุดของผนังเล่าเรื่องพระมาลัยบูชาเจดีย์จุฬามณี กำหนดอายุได้ต้นพุทธศตวรรษที่ 24-25 (ปัจจุบัน ภาพต่างๆ ได้ลบเลือน ผุกร่อนไปตามกาลเวลา)

      หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่า พระพุทธรูปศิลปะพื้นบ้านล้านช้าง ปางมารวิชัย พระพักตร์กลมแป้น เม็ดพระศกเล็กแหลม พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกใหญ่งุ้ม พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย กำหนดอายุได้ต้นพุทธศตวรรษที่ 24-25

      เจดีย์ข้างๆ วิหารหลวงพ่อใหญ่ เป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมที่มีอิทธิพลเจดีย์ทรงเครื่องสมัยรัตนโกสินทร์ คือมีฐานสิงห์รองรับบัวคลุ่ม องค์ระฆังหรือบัวเหลี่ยมยืดสูงในผังย่อมุมไม้สิบสอง และส่วนยอด ด้านหน้า ยังมีหออารักษ์หรือหอเสื้อธาตุ ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านช้าง กำหนดอายุได้ต้นพุทธศตวรรษที่ 24-25

ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม
      1.วิหาร ผนังด้านนอกเขียนภาพพระเวสสันดรชาดก
      2.อุโบสถ ตั้งอยู่บนฐานสูง มีปีกนกยื่นออกมาทั้ง 2 ข้าง หน้าบันเป็นลายไม้สลัก
      วิหารเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหลักฐานการก่อสร้างหลายส่วน ได้เสื่อมสภาพและถูกทำลายหายไป ลักษณะอาคารก่อด้วยอิฐถือปูนฐานยกสูงหลังคารูปจั่ว และมีหลังคาปีกนกยื่นออกทั้ง 2 ข้างมุงหลังคาด้วยสังกะสี(ของเดิมสูญหายไป) มีระเบียงยื่นด้านหน้าและมีประตูทางเข้าด้านหน้า 3 ช่องเหนือประตูเป็นซุ้มทรงปราสาท ที่ผนังอาคารมีภาพจิตรกรรมแสดงภาพพุทธประวัติทั้งภายใน-นอก
      อุโบสถ(สิม) เป็นรูปแบบสิมอีสานที่ได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง เป็นลักษณะของสิมทึบก่อด้วยอิฐถือปูนฐานเตี้ย หลังคาทรงจั่วซ้อนกัน 2 ชั้นและมีหลังคาปีกนกยื่นออกมาทั้ง 2 ข้าง รับปีกนกด้วยคันทวยไม้ แกะสลักอย่างสวยงาม มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาแบบกาบกล้วย ประดับหลังคาด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ มีระเบียงด้านหน้าประดับหน้าบันด้วยไม้แกะสลักสวยงาม
      ถาน(ส้วมของพระ) รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนฐานยกสูงขนาด 3/3 เมตร แบ่งห้องสุขาออกเป็น 2 ห้อง มีบันไดขึ้นด้านหน้าหลังคาเป็นคอนกรีต

      กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 129ง วันที่ 26 ธันวาคม 2545

วัดมหาธาตุ เชียงคาน
      อยู่ที่อำเภอเชียงคาน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมหาธาตุมีพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน ตั้งวัดเมื่อ ปี พ.ศ. 2197 ในช่วงก่อตั้งเมืองเชียงคานจึงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน ชาวบ้านเรียก “วัดหลวงพ่อใหญ่” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2219 มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อใหญ่) เจดีย์พระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านช้าง พระพุทธรูปปางประทานพร 9 องค์ มีตู้พระธรรมไม้ลงรักปิดทอง หีบพระธรรมไม้ลงรักปิดทอง วัดมหาธาตุมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลี แผนกสามัญ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด      
      วัดมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2197 พร้อมเมืองเชียงคาน เคยเป็นที่ว่าการงานเมืองของเจ้าเมืองเชียงคานมาหลายสมัย มีบัลลังก์เจ้าเมือง และฆ้องชัยอยู่ที่วัดนี้ เจดีย์มหาธาตุเป็นที่สักการะบูชาของชาวเชียงคานและนักท่องเที่ยวทั่วไป พระอุโบสถเก่า และหลวงพ่อใหญ่องค์พระประธานศักดิ์สิทธิ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเชียงคานตลอดมา

ถ่ายภาพเมื่อ : 25 ธันวาคม 2559
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : วัดมหาธาตุ เลขที่ 22 ถ.ศรีเชียงคาน ม.2 บ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
ถ่ายภาพเมื่อ : 25 ธันวาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 29 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 4073 ครั้ง
แหล่งที่มาข้อมูล : finearts.go.th, sac.or.th, archae.su.ac.th, rakloei.com
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


29-12-2016 Views : 4074
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio