ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
      จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถานและโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากร ค้นพบและสันนิษฐานไว้ตามหลักฐานทางโบราณคดี(ใบเสมาอายุราว 1000 ปี) และได้ตั้งเป็นเมืองมานานหลายร้อยปี โดยมีการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พร้อมกับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยอำเภออำนาจเจริญ (ปัจจุบันคึออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม และกิ่งอำเภอลืออำนาจ (ปัจจุบันคืออำเภอลืออำนาจ) คำว่าอำนาจเจริญเป็นภาษาเขมร มีความหมายตามตัว คือ อำนาจเจริญ เมืองที่มีสมญานามว่า เมืองข้าวหอมโอชา ถิ่นเสมาพันปี

พระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือพระฤทธิ์ลือชัย
      พระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือพระฤทธิ์ลือชัย ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อด้วยอิฐ ถือปูน ลงรักปิดทอง เป็นศิลปะล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ด้วยบริเวณวัดอำนาจ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้น มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อน จึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของพระเจ้าใหญ่ลือชัยมากมาย จากผู้คนที่มากราบไหว้บูชาแล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเลื่องลือ ความเชื่อถือและศรัทธา คนโบราณเล่าลือกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้ ขอพรจะได้รับความสำเร็จ ได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มารมีอำนาจบารมีเป็นที่ยำเกรง ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาประการได้อย่างน่าอัศจรรย์
      พระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือพระฤทธิ์ลือชัย เป็นพระประธานในอุโบสถวัดอำนาจ เป็นพระเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญของเมืองลืออำนาจ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2398-2404 โดยหลวงพ่อพระครูบัณฑิต ประกอบด้วย จหมื่นชาโนชิต เป็นผู้นำการก่อสร้างครั้งแรก หลังจากนั้น พระครู และอาจารย์-ครูบา พร้อมด้วยผู้ปกครองเมือง หมู่บ้าน ปรึกษากันว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว สมควรสร้างพระพุทธรูปใหญ่ เพื่อเป็นประธานไว้ในวัดพร้อมทั้งโบสถ์ เพื่อเป็นที่ประทับและทำสังฆกรรมฝ่ายสงฆ์ ประชาชนทั้งหลายจะได้มานมัสการกราบไหว้ถวายการบูชาพระถ้วนหน้า เพราะมีหลักคู่บ้านคู่เมืองแล้ว หลวงพ่อพระครูบัณฑิตและพระภิกษุสามเณรในวัด ประกอบด้วย จหมื่นชาโนชิต และผู้ปกครองเมือง ทั้งประชาชนทั้งหลายเห็นพ้องต้องกัน ตกลงกันสร้างพระประธานและโบสถ์ จึงกำหนดเขตสร้างโบสถ์และสร้างพระประธาน ท่านหลวงพ่อญาท่านพระครูบัณฑิต พระอมรอำนาจ (เจ้าเมืองลืออำนาจในขณะนั้น) พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ประกอบด้วยประชาชนทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ในการก่อ สร้างไว้ หลังจากนั้นได้เกิดนิมิตรกับหลวงพ่อพระครูบัณฑิตว่า จะทำพิธีหล่อ หรือเหลา หรือเอาโรจน์ ท่านพระครูจึงถามถึงคำแปล ในนิมิตรจึงตอบว่า หล่อ แปลว่า ลือชัย เหลา แปลว่า เทพนิมิตร โรจน์ แปลว่า สว่างแจ่มใส ลือชาโด่งดังไปทั่วสารทิศ

วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ข้อมูลจาก : ป้ายประชาสัมพันธ์, th.wikipedia.org, ubonpra.com      วัดอำนาจ ตั้งอยู่บ้านอำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ สันนิษฐานว่า วัดนี้สร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งชุมชนบ้านหม้อหรือบ้านค้อใหญ่ ก่อนตั้งเป็นเมืองอำนาจเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2401 โดยมีฐานะเป็นหมู่บ้าน ขึ้นต่อแขวงเขมราฐ หลังจากตั้งเมืองอำนาจเจริญ วัดอำนาจ ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอุโบสถหลายครั้ง และพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน
      พระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือพระฤทธิ์ลือชัย สันนิษฐานว่าก่อสร้างพร้อมกับการตั้งวัด และสร้างอุโบสถก่อด้วยอิฐ ถือปูน ลงรักปิดทอง ขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 2.20 เมตร สูง 3.00 เมตร ฉากด้านหลังก่ออิฐฉาปปูนรูปพญานาค สื่อความหมาว่า มีพระยานาคคอยคุ้มครองรักษาพระเจ้าใหญ่ลือชัย ที่ประดิษฐานในพระอุโบสถ       ถ่ายภาพเมื่อ : 13 มีนาคม 2559
กำลังบูรณะ หลายๆ อย่างทำใหม่ เช่น คันทวยพญานาค บันไดพญานาค เป็นต้น
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : วัดอำนาจ บ้านอำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ถ่ายภาพเมื่อ : 13 มีนาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 16 มีนาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 5396 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก : ป้ายประชาสัมพันธ์, th.wikipedia.org, ubonpra.com


13-03-2016 Views : 5397
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ

อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ44.223.39.67 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio