สิม หอไตร ฮูปแต้มกลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • กลุ่มเสมา ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

      การเดินทาง กลุ่มเสมาดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง กลุ่มเสมาดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง ก่อนถึงวัดหัวเมือง สังเกตุฝั่งขวามือ จะมีทางเลี้ยวไป สถานีอนามัยบ้านหัวเมือง เลี้ยวรถวิ่งไปไม่ไกลมากนัก วิ่งตรงไปข้างๆ สถานีอนามัย จะมีเส้นทางเข้าไปยังดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง เสมาจะปักกระจายกันอยู่ทั่วบริเวณ
Isan Upload


รวมภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร
กลุ่มเสมาดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง
กลุ่มเสมาดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
       บ้านหัวเมือง ตามแผ่นจารึกที่ท่านเจ้าอาวาสวัดองค์ก่อนทำไว้ ประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถหลังใหม่ว่า

" บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตั้งขึ้นราว พ.ศ. ๒๔๑๒ - ๒๔๑๓ (ร.ศ. ๘๘-๘๙) สมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดยโสธร เดิมมาจากบ้านโพนทอง ตำบลไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อพยพมาจากหนองบัวลำภู มาตั้งเป็นเมืองอุบลฯ สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี จากคำบอกเล่าของย่าตาแสง (คำมี) ย่าพรหมวงสา ภูมิลำเนาที่ตั้งบ้านสมัยนั้น เป็นชายดงด้านตะวันตกและใต้มีบึงล้อม ด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นดงทึบติดต่อถึงบ้านนาดี และดงคูเมือง สภาพดง คือ ดงยาง พื้นที่ตั้งบ้าน เป็นที่ตั้งบ้านเมืองสมัยโบราณ "

       ใบเสมา หรือ สีมา เป็นประติมากรรมหินสลัก ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์หรือเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่ามีการสร้างอย่างแพร่หลายมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16 ซึ่งเป็นยุคที่วัฒนธรรมทวารวดีเจริญรุ่งเรื่องขึ้น การปักใบเสมาดังกล่าวอาจสืบเนื่องมาจากระบบคติความเชื่อ สันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวกับ
       - คติที่สืบทอดมาจากประเพณีการปักหินตั้ง (Megaliths) โดยเชื่อเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองในเอเชียอาคเนย์
       - คติการสร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนา เพื่อเป็นหลักเขตกำหนดบริเวณศักดิ์สิทธิ์ หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
       -เป็นตัวแทนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเคารพบูชา ทำหน้าที่คล้ายสถูปเจดีย์หรือพระพุทธรูปเพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา

       กลุ่มเสมาดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง มีทั้ง แบบแผ่นหิน (Slab Type) และ แบบแท่งเสา (Pillar Type) รูปแบบใบเสมาแผ่นหิน ทำด้วยหินทราย รูปทรงเหมือนใบเสมาทั่วไป ตรงกลางมีสันนูน สภาพใบเสมาหักแหว่ง บางชิ้นก็เป็นหินก้อนเล็กๆ ยังไม่ได้ถากโกลนหรือทำให้เป็นรูปเป็นร่าง
       ส่วนแบบแท่งเสา (หลักหิน, หลักเขต, หลักกัลปณา) ทำด้วยหินแลงหรือศิลาแลงมีขนาดใหญ่ บางชิ้นสูงถึง 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 50-60 เซนติเมตรโดยประมาณ


       จากประวัติหมู่บ้านหัวเมืองซึ่งเป็นชุมชนโบราณ จึงเชื่อได้ว่า ใบเสมาและแท่งเสมาเหล่านี้ น่าจะมีมาแต่ดั้งเดิมในพื้นที่ชุมชน เมื่อมีการก่อสร้างบ้านเรือน ปรับพื้น ฝังเสาเข็ม สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงได้พบเห็นใบเสมาหลักเสมาเหล่านี้ บางส่วนนำไปไว้ที่วัดหัวเมืองรอบพระอุโบสถ บางส่วนมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก จึงปักไว้ที่ดอนปู่ตา ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิของชุมขน

       บริเวณดอนปู่ตา ยังมีศาลปู่ตาภายในมีรูปปั้นบุรุษ ไว้ให้ชุมชนสักการะกราบไหว้ขอพร ตามความเชื่อสืบๆ กันมา


สถานที่ตั้ง : ดอนปู่ตาบ้านหัวเมือง หลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
พิกัด : 15.539440, 104.190259
ถ่ายภาพเมื่อ : 1 เมษายน 2561
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 6 สิงหาคม 2561
ปรับปรุงล่าสุด :
ข้อมูลจาก : finearts.go.th, เรียเรียงขึ้นเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1723 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.223.39.67 =    Monday 20th May 2024
 IP : 44.223.39.67   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย