สิม หอไตร ฮูปแต้มศาลหลักเมือง ศาลปู่เจ้าโสมพะมิต ใบเสมาวัดเหนือ ภูค่าว ภูปอ สวนสะออน วัวแดงสวนสะออน เขื่อนลำปาว สวนสะออน หลุมขุดค้นภูกุ้มข้าว ภูแฝก หาดดอกเกด เขื่อนลำปาว ภูพระ ภูสิงห์ สวนไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์สิรินธร
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
 • เที่ยวกาฬสินธุ์
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


   จังหวัดกาฬสินธุ์
    กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี
    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดำ” “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” และยังมีแหล่งซากไดโนเสาร์หลายแห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันธ์ นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงด้านโปงลาง
    ตามบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ในปี พ.ศ. 2336 บ้านแก่งสำโรงได้รับการสถาปนาเป็นเมืองกาฬสินธุ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หลังจากเจ้าโสมพะมิตรเข้าเฝ้าฯ ถวายสวามิภักดิ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งขึ้นเป็น "พระยาไชยสุนทร" เจ้าเมืองท่านแรกโดยให้รั้งเมืองสืบไป
    เมื่อ พ.ศ. 2437 เมื่อพระยาชัยสุนทร (ท้าวเก) เป็นเจ้าเมือง มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบให้เจ้าเมืองปกครองขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร มาเป็นรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล มีมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เมืองร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ให้ยุบเป็นอำเภอ คือ เมืองกาฬสินธุ์ เป็นอำเภออุทัยกาฬสินธุ์
    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2456 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเป็นมณฑล ยกฐานะอำเภออุทัยกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นต่อมณฑลร้อยเอ็ด และมีอำนาจปกครองอำเภออุทัยกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอกมลาไสย อำเภอยางตลาด โดยให้พระภิรมย์บุรีรักษ์เป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
    ต่อมาเกิดข้าวยากหมากแพง เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ การเงินฝืดเคือง จำเป็นต้องยุบจังหวัดต่าง ๆ ลงเพื่อให้สมดุลกับรายได้ของประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์จึงถูกยุบเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอรรถเปศลสรวดี เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดมหาสารคาม (แทนพระยามหาสารคามคณาภิบาลซึ่งออกรับบำนาญ) ครั้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 จึงได้ยกเลิกมณฑล
    วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2490 ได้ยกฐานะเป็น "จังหวัดกาฬสินธุ์" จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2490 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2490 จนถึงปัจจุบัน
 
เที่ยววัด อุโบสถโบราณ จิตกรรมฝาผนัง
    1.วัดกลางโคกค้อ
    2.วัดอุดมประชาราษฎร์
    3.วัดดอนยานาง
    4.วัดใต้โพธิค้ำ
    5.วัดโพธิชัยบ้านโคกใหญ่
    6.วัดประสิทธิไชยาราม
    7.วัดดงบังมังคลาวาส
    8.วัดสุวรรณนิคคลี
    9. วัดกลาง
   
    10.วัดโพธิชัยบ้านหนองห้าง
    11.วัดสิมนาโก
    12.วัดอุมังคะนาเรียง
    13.วัดศิริสว่างวราราม
    14.วัดวังคำ
    15.วัดสว่างหัวนาคำ
    16.วัดสว่างโพธิ์ศรี
    17.วัดสว่างเหล่าอ้อย
    18.วัดป่ามัชฌิมาวาส
   ศิลปะทวารวดี จ.กาฬสินธุ์
    1.ใบเสมาเมืองฟ้าแดดฯ
    2.ใบเสมาพระธาตุยาคู
    3.พระพุทธไสยาสน์ ภูปอ
    4.พระพุทธไสยาสน์ ภูค่าว
    5.ใบเสมาวัดโพธิ์ชัย
    6.ใบเสมาวัดศิลาอาสน์ฯ
    7.ใบเสมาเมืองฟ้าแดดฯ ที่ขอนแก่น
    8.ใบเสมาที่วัดเหนือ
    9.ใบเสมาศาลหลักเมือง
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิขอพร ชมธรรมชาติ ขึ้นเขา ลงห้วย มีให้เที่ยวทุกบรรยากาศ
    1.สวนสะออน
    2.วัวแดงสวนสะออน
    3.เขื่อนลำปาว
    4.หาดดอกเกด
    8.ภูสีฐาน
    9.ภูแฝก
    10.ภูสิงห์
    11.ภูปอ
    12.ภูค่าว
    13.สวนไดโนเสาร์
    14.พิพิธภัณฑ์สิรินธร
    15.หลุมขุดค้นภูกุ้มข้าว
    16.พระธาตุยาคู
    17.ใบเสมา เมืองฟ้าแดดสงยาง
    18.โนนสาวเอ้
    19.วัดศิลาอาสน์ฯ
    20.ศาลปู่เจ้าคันธนาม
    21.วัดเหนือ
    22.ศาลหลักเมือง
    23.วัดป่ามัชฌิมาวาส
    24.สะพานเทพสุดา
    25.อ่างเก็บน้ำลำพะยัง
    26.วนอุทยานภูพระ
    27.อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
    28.ศาลเจ้าโสมพะมิตร
    29.หอเจ้าบ้านศาลปู่แฮ่ปู่หาญที่พักในตัวเมืองกาฬสินธุ์
  โรงแรมริมปาว 043- 813 631-9
  โรงแรมบลูเทล 043-873 700-2
  โรงแรมสุภัค 043-811 315, 043-811 051
     
     
     
 
การปกครองแบ่งออกเป็น 18 อำเภอ 135 ตำบล 1584 หมู่บ้าน
1.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    2.อำเภอนามน    3.อำเภอกมลาไสย    4.อำเภอร่องคำ
5.อำเภอกุฉินารายณ์    6.อำเภอเขาวง    7.อำเภอยางตลาด    8.อำเภอห้วยเม็ก
9.อำเภอสหัสขันธ์    10.อำเภอคำม่วง    11.อำเภอท่าคันโท    12.อำเภอหนองกุงศรี
13.อำเภอสมเด็จ    14.อำเภอห้วยผึ้ง    15.อำเภอสามชัย    16.อำเภอนาคู
17.อำเภอดอนจาน    18.อำเภอฆ้องชัย
     
 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 


   

สถานที่ตั้ง : จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ : 043-811 386
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 31 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3512 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.201.97.0 =    Wednesday 17th April 2024
 IP : 44.201.97.0   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย