สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  • กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  • กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  • กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  • กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  • กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  • กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 Isan Upload


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ปราสาทหรือกู่ศิลาแลง ๓ หลัง ตั้งเรียงตามแนวทิศเหนือ – ใต้อยู่บนฐานเดียวกัน ปราสาททั้ง ๓ หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีทางเข้าด้านหน้าด้านเดียว ด้านอื่นก่อทึบ ปราสาทประธานหลังกลางก่อมุขขนาดเล็กด้านหน้า ทับหลังเหนือกรอบประตูข้างในเป็นทับหลังหินทรายสีแดง สลักภาพรัตนตรัยมหายาน คือ รูปพระพุทธรูปนาคปรกประทับนั่งอยู่ตรงกลาง ( พระพุทธ ) เบื้องซ้ายรูปนางปรัชญาปารมิตา ( พระธรรม ) เบื้องขวารูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ๔ กร ( พระสงฆ์ ) และที่ปราสาทบริวารหลังทิศเหนือ จากการขุดแต่งปี พ.ศ.๒๕๒๓ พบเสาประดับกรอบประตูหินทรายสีแดง ๒ ชิ้น สลักรูปฤาษีนั่งชันเข่าในท่า “ โยคาสนะ “ และจากการขุดแต่งปี พ.ศ.๒๕๔๔ พบทับหลังสลักรูปพระพุทธรูปยืนปางทรงแสดงธรรม ( วิตรรกะ ) กลางทับหลัง ส่วนอื่นๆ ของทับหลังยังสลักไม่แล้วเสร็จ
    นอกจากนี้จากการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๔๔ ยังได้พบโบราณวัตถุสำคัญอีกหลายชิ้น เช่น ประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรกหินทรายศิลปะแบบบายนของเขมร เป็นต้น

    อายุสมัย : ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งอาณาจักรเขมร
    ประเภทโบราณสถาน : ศาสนสถาน สร้างเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน
    ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน : โบราณสถาน ( ร้าง )

    การดำเนินงาน
    ๑.พ.ศ.๒๕๒๓ ขุดแต่ง พบชิ้นส่วนประติมากรรมหินทราย ได้แก่ พระหัตถ์ขวาถือดอกบัวตูม พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ และพระหัตถ์ซ้ายถือคัมภีร์ เสาประดับกรอบประตู
    ๒.พ.ศ.๒๕๔๔ ขุดแต่ง ขุดค้น และบูรณะ พบโบราณวัตถุสำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปนาคปรกหินทรายศิลปะแบบบายนของเขมร พระพุทธรูปสำริดประทับยืน ทับหลังสลักรูปพระพุทธรูปยืนปางทรงแสดงธรรม ( วิตรรกะ )

    การขึ้นทะเบียน
    ๑.กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ ระบุชื่อ “ กู่บ้านแดง อำเภอวาปีประทุม ตำบลหนองคู “
    ๒.กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๓๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๖ พื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ ๒ งาน ระบุชื่อ “ กู่บ้านแดง ตำบลหนองคู อำเภอวาปีปทุม “

    ที่มาของข้อมูล
    ๑.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ หน้า ๓๖๙๕
    ๒.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๓๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๖ หน้า ๘๗๖
    ๓.ประยูร ไพบูลย์สุวรรณ. โบราณวัตถุสถานในจังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียงกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , ๒๕๑๕.
    ๔.สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๗ ขอนแก่น . โบราณคดีอีสานบน . เอกสารอัดสำเนา , ๒๕๔๓.

สถานที่ตั้ง : กู่บ้านแดง บ้านแดง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ถ่ายภาพเมื่อ : 27 เมษนยน 2555
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 1 สิงหาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 4179 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : www.finearts.go.th
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย