สิม หอไตร ฮูปแต้มธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
 • ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

    และหลังจากนั้น จึงได้มีการขุดคลองรอบหมู่บ้าน เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย และได้มีต้นบอนเกิดขึ้นรอบบึง ชาวบ้านจึงพากันเรียกติดปากว่า " บ้านบึงบอน "
    ต่อมาพระครูเงาะได้ชราภาพลง ซึ่งไม่นานพระครูเงาะได้มรณะภาพลงในปี พ.ศ. 2435 ทำให้ชาวบ้านบอนเศร้าโศรกเสียใจเป็นอย่างมาก ชาวบ้านบอนทุกคนจึงได้รวมกันสร้างเจดีย์ (ธาตุ) ขนาดกว้าง 5 เมตร สูง 15 เมตร เพื่อเก็บอัฐิของพระครูเงาะ ไว้ในธาตุ เพื่อให้ลูกหลานได้กราบไหว้เคารพบูชา

    จึงได้เรียกติดปากว่า " วัดธาตุบึงบอน " จนถึงปัจจุบัน

 Isan Upload


ภาพสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน จ.ศรีสะเกษ
    กำเนิดหมู่บ้าน พ.ศ.2532 มีชาวลาวเป็นผู้มาตั้งบ้านเรือน ครั้งแรกที่ดงสามขา และมีต้นบอนขึ้นรอบหมู่บ้านเลยตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านบอนมาตั้งแต่ปี 2415
    บ้านบอน ต.ยางชุมน้อย กิ่งอ.เมืืองคง จ.ศรีสะเกษ และได้เปลี่ยนการปกครองมาเป็น ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2532 (บอน หมายถึงพืชชนิดหนึ่ง ที่เกิดตามหนองบึง มีลักษณะคล้ายใบบัว)
    ชาวบ้านได้อพยพหนีภัยมาจากเวียงจันทน์ ซึ่งได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านดงสามขา ซึ่งห่างจากหมู่บ้านปัจจุบันประมาณ 5 กิโลเมตร
    ซึ่งได้อาศัยอยู่ประมาณ 10 ปี ชาวบ้านได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายและเกิดโรคภัยต่างๆ (อหิวาตกโรค) ทำให้เสียชีวิตจำนวนมาก จากนั้นพระครูเงาะจึงได้พาชาวบ้านย้ายมาอยู่ที่บ้านเก่าดงบ้านนอก(ดอนกอก) และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีสัตว์ป่ามาทำร้ายชาวบ้านและเกิดโรคอหิวาตกโรคอีก ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตจำนวนมาก
    พระครูเงาะจึงได้พาชาวบ้านย้ายไปอยู่ท่าสีไค ทางฝั่งแม่น้ำมูลด้านทิศใต้ของบ้านผักขะ และได้อาสัยอยู่ได้ประมาร 10 ปี พระครูเงาะจึงได้พาชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง เดินทางกลับมาที่บ้านเก่าดงบ้านนอก(ดอนกอก) เมื่อดูแล้วว่าทุกอย่างสงบดีแล้ว จึงได้พาชาวบ้านกลับมาอยูที่เดิม
    ซึ่งต่อมาไม่นาน ก็ได้มีสัตว์ป่าเข้ามาทำร้ายชาวบ้านอีก พระครูเงาะเป็นห่วงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จึงได้ขยับเข้ามา ที่บ้านบอนจนถึงปัจจุบัน

    รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของธาตุบึงบอน เป็นศิลปะแบบลาว ธาตุลาว รูปทรงสี่เหลี่ยม ฐานใหญ่ลดหลั่นเล็กสอบขึ้นไปจนถึงยอด แบ่งเป็น 4 ส่วน เส้นชั้นขอบ 3 เส้นวิ่งโดยรอบ ยอดบนสุดประดับด้วยกระดิ่งคู่ ส่วนล่างปั้นปูนนูนต่ำเป็นรูป เสือ กวาง เต่า หมา ม้ามีปีก ประดับไว้โดยรอบ มุมธาตุมีการเขียนลายเส้นแทนการปั้นลาย
    มีการปั้นเป็นพุ่มแหลมตรงกลางทุกด้าน คล้ายต้องการจะประดับกระจกตามนิยม แต่ไม่เห็นกระจก อาจหลุดไปนานแล้ว

สถานที่ตั้ง : ธาตุบึงบอน วัดธาตุบึงบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
ถ่ายภาพเมื่อ : 12 สิงหาคม 2561
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 14 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 1419 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ข้อมูลจาก : ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในวัด


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com
 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio