สิม หอไตร ฮูปแต้มพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด

โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด (บางส่วน)
ข้อมูลจาก : www.finearts.go.th/roietmuseum


 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
      จัดตั้งขึ้นตามโครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองเป็นสถานที่จัดแสดง และรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัด เดิมที่เดียวนั้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดจัดตั้งขึ้นตามดำริของท่านศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ในอันที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ศิลปหัตถกรรมอีสาน โดยเฉพาะผ้าไหม และ ผ้าพื้นเมือง ต่อมาเมื่อกรมศิลปกรมีนโยบายในการจัดตั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองจึงได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในการจัดแสดงให้ครอบคลุมข้อมูลเรื่องราวของจังหวัดทุกด้าน ทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถรรม เริ่มโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่ งบประมาณ 2536 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารต่อเนื่อง มาจนกระทั่ง ปี 2540 จึงดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ประกอบด้วยงบประมาณด้านการจัด แสดงนิทรรศการถาวร ปรับสภาพภูมิทัศน์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ จัดทำห้องประชุม และนิทรรศการพิเศษ ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เฉพาะการ จัดแสดงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหมได้แก่ ระบบสารสนเทศ การทำหุ่นจำลองและฉากชีวิตต่าง ๆ เข้ามาประกอบการนำเสนอเรื่องราว ทำให้อาจกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ทันสมัย ที่สุดแห่งหนึ่งในความดูแลของกรมศิลปากร

      พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกตามดำริของศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งต้องการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมอีสาน โดยเฉพาะเรื่องราวของผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ซึ่งในช่วงเวลานั้นกรมศิลปากรมีนโยบายการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองดยเฉพาะการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถาน แห่งใหม่ในจังหวัดที่ยังไม่มีพิพิธภัณฑ์สถาน จึงได้มีการนำเอาแนวความคิดทั้งสองส่วนมาผสมผสานกันและจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด เริ่มดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2536 ต่อเนื่องจนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 41 ล้านบาท เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่่องราวที่น่ารู้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรณี ใบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
      พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ได้รับการประกาศเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 43ง หน้า 11 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2537 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี


      The Roi-Et National Museum was built as the Isan Textile Museum, but the museum also includes exhibits on the geography, geology and archaeology of the area.
      The history is explained with model scenes of historical events. Collections of the local art and handicrafts are displayed and the daily life of the people of Roi-Et is explored.
      Roi Et National Museum started out as the Isan textile museum. The museum consists of several exhibition rooms dedicated to archeology and history, arts and the geography and geology of the area. The museum exhibits objects from several era, including prehistoric pottery, Dvaravati era (8th - 10th century) Buddha images, models of old houses, dioramas depicting life in past times as well as locally made handwoven silk textiles.
      The museum is located on Phloen Chit road in the South East part of the old city near the East moat. It opens daily from 9 am until 4 pm, closed Mondays, Tuesdays and Thai National holidays. Admission is 100 Thai Baht per person.

สถานที่ตั้ง : ถนนเพลินจิต ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
         เปิดทุกวันเวลา 09.00-16.00 น.
         เว้นวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4351-4456
         หรือ http://www.thailandmuseum.com/

วันนี้วันที่ : Sun, 16 Jun 2024 06:37:48 +0700
ถ่ายภาพเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2557
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 10 เมษายน 2558
ปรับปรุงล่าสุด : 23 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 5470 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย