สิม หอไตร ฮูปแต้มเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

    การเดินทางเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน โดยรถยนต์ มีความสะดวกรวดเร็วเนื่องจากมีเส้นทางอยู่โดยรอบหลายสาย ทั้งทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และถนน รพช. ในส่วนของสำนักงานเขตฯ ตั้งอยู่ในบริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอกุฉินารายณ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2042 สายกุฉินารายณ์-มุกดาหาร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนน รพช. หมายเลข กส.0415 สายโนนสวรรค์-โพนนาดี ถึงบ้านห้วยม่วงเลี้ยวขวา ตรงไปถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน Isan Upload


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานเคยผ่านการสัมปทานเพื่อการทำไม้มาก่อน ต่อมาราษฎรในท้องถิ่นโดยสภาตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มองเห็นคุณค่าของป่าไม้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้ชิดป่าให้ดีขึ้น ประกอบกับพื้นที่ป่าดงภูสีฐานมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาติดต่อกัน บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างสภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบ และทุ่งหญ้า มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด และเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารของลำน้ำหลายสายในจังหวัดมุกดาหาร จึงร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกสัมปทานป่าไม้บริเวณป่าดงภูสีฐาน เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2529 กรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจป่าดงภูสีฐาน พบว่าสภาพป่าแห่งนี้มีศักยภาพ และเหมาะสมแก่การสงวนรักษาไว้เป็นป่าต้นน้ำและแหล่งที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่ามากกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พื้นที่ป่าดงภูสีฐานเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 21 เล่ม 107 ตอนที่ 100 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2533 นับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพียงแห่งเดียวของทั้งจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เกิดจากความต้องการของราษฎรท้องถิ่นอย่างแท้จริง ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ยกเลิกพื้นที่เขตฯ และประกาศขึ้นใหม่ โดยได้ผนวกพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลบ้านค้อ จำนวน 33,291 ไร่ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 117 ตอนที่ 101 ก. ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543
    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 16 องศา 30 ลิปดา - 16 องศา 45 ลิปดา เหนือ และลองติจูดที่104 องศา 0.5 ลิปดา - 104 องศา 25 ลิปดา ตะวันออก ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลง 3 และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้ เนื้อที่ 189,541 ไร่ อยู่ในพื้นที่ตำบลกกตูม ตำบลบ้ารค้อ อำเภอดงหลวง ตำบลบ้านเหล่า ตำบลน้ำเที่ยง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอีตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ตำบลหนองห้าง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเนื้อที่ส่วนใหญ่คือ 128,125 ไร่ หรือ 205 ตารางกิโลเมตร อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ส่วน 28,125 ไร่ หรือ 45 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ จด อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ห้วยบางทราย ห้วยตาเปอะ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้ จด พื้นที่เกษตรกรรม ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง และอ่างเก็บน้ำห้วยมุก ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก จด พื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันตก จด อ่างเก็บน้ำลำตะพะยังตอนบน ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง และอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ตั้ง : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ถ่ายภาพเมื่อ : 03 มกราคม 2555
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 1 สิงหาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 4833 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : thai.tourismthailand.org/
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Friday 14th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย