สิม หอไตร ฮูปแต้มวัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร
 Isan Upload
ถ่ายภาพเมื่อ : 16 กรกฏาคม 2560

สิ่งสำคัญที่น่าสนใจ
    1. รอยพระพุทธบาทจำหลักจากหินทราย
    2. พระพุทธรูปศิลาแลงปางนาคปรก หินทราย หน้าตักกว้างประมาณ 1 ศอก
    3. ศิลาจารึกหินทราย สูงประมาณ 60 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร มีบันทึกไว้ว่าพระมหาอุตตปัญญาและสิทธิวิหาริก (ผู้ศรัทธาหรือลูกศิษย์) นำมาจากกรุง ศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.1378
    จารึกอักขระด้วยตัวอักษรขอม และตัวบาลี (ตัวธรรม) ซึ่งทางกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2478 และได้ประกาศราชกิจจานะเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 34 และได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานและโบราณวัตถุ บริเวณพระพุทธบาท พระพุทธรูปนาคปรก และเสาหิน พื้นที่ 38 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2518
    4. พระบรมสารีริกธาตุ (ชั้น 3 เจดีย์วัดพระพุทธบาทยโสธ) รับพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระสังฆราช 4 ธ.ค. 2549
    5. พระพุทธรูปหยกขาว หน้าตักกว้าง 2 เมตร 31 เซนติเมตร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ มีพระนามว่า " พระพุทธโลกนาถ (พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของโลก) " ถวายพระนามโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

    นอกจากนี้ภายในวัดยังมี เจดีย์มหาชนะชัย สูง 45 เมตร มี 3 ชั้น
    ชั้นที่ 1 จัดแสดงศิลปหัตถกรรมเครื่องใช้ของคนภาคอีสานในอดีต และเป็นห้องสมุดสำหรับค้นคว้าพระธรรมวินัย พระไตรปิฎก
    ชั้นที่ 2 เป็นที่แสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบูรพาจารย์ จำนวน 8 องค์
    ชั้นที่ 3 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ ประดิษฐานในบุษบกแกะสลักสีทอง

    พระอุโบสถของวัดพระพุทธบาทสโสธร มีความงดงามตามแบบศิลปะประยุกต์ ซึ่งเน้นความเรียบง่ายของสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะการทาสีของอาคารส่วนใหญ่ในวัดด้วยสีขาวล้วน ซึ่งเมื่อสะท้อนกับแสงแดดในเวลาต่างๆจะให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ภายในประดิษฐานพระประธานที่สร้างจากหยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
แผนที่วัด ติดลำชี
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2083 เป็นเนินทรายขาวสูง งอกขึ้นกลางพื้นที่ลุ่มน้ำช

ข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
 

วัดพระพุทธบาทยโสธร จ.ยโสธร

    สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ตั้งวัดมาก่อน และร้างมานานแล้ว บริเวณวัดมีเนื้อที่ประมาณ 269 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินทรายริมฝั่งแม่น้ำชี ภายในวัดแบ่งพื้นที่เป็นเขตโบราณสถานและโบราณวัตถุ ซึ่งโบราณสถานและโบราณวัตถุยังคงสภาพให้เห็นจนถึงปัจจุบัน คือ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก และศิลาจารึก

การบูรณะวัด พระราชมุนี (โฮม โสภโณ) พระเดชพระคุณพระราชมุนี (หลวงปู่โฮม โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ ท่านเป็นคนบ้านราชมุนี (บ้านโนนทราย) อ.มหาชนะชัย ได้ธุดงค์และพักภาวนาตรงบริเวณใกล้พระพุทธบาท ท่านได้นำชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น และได้มอบให้ นายนรินทร์ บุญราช เป็นผู้ทำเรื่องเสนอขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการศาสนา ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 2516 และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดโดยใช้ชื่อว่า " วัดพระพุทธบาทยโสธร" เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2517
    ครั้งถึงปี 2518 พระครูโพธิวราลังการ (หลวงพ่อบัลลังก์) ได้มาจำวัดและปฏิบัติธรรมที่วัดพระพุทธบาทยโสธร ท่านได้พัฒนาและสร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้น จนในวันที่ 1 ม.ค. 2523 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดฯ จนถึงปัจจุบัน

พระราชมุนี หลวงพ่อเจ้าคุณราชมุนี (หลวงปู่โฮม โสภณเถระ ป.ธ. 6) ผู้ก่อตั้งบ้านราชมุนี

    ชาติภูมิ
    นามเดิม โฮม โพธิศรีทอง เกิดเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 เวลาประมาณ 11.30 น. หมู่ บ้านโนนทรายน้อย ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย (ชื่อเดิม หยาดฟ้า) จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.ยโสธร) บิดาชื่อ นายมุล มารดาชื่อ นางสีกา โพธิศรีทอง

    บรรพชา
    เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2464 ปีระกา อายุ 14 ปี ที่วัดโนนทรายน้อย (วัดโชติการาม) โดยมี พระอธิการคูณ วัดบึงแก เป็นพระอุปัชฌายะ

    อุปสมบท
   - เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2468 วันอาทิตย์ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ณ วัดปทุวนาราม กรุงเทพ
   - พระปัญญาพิศาสเถร (หนู) เป็นพระอุปัชฌายะ
   - พระปลัดบุญมี (พระครูเชฏฐคุณาจารย์) เป็นพระกรรมวาจา
   - พระปลัดบัว ฐิตวณฺโณ เป็นอนุสาวนาจารย์
   - มีฉายาว่า " โสภโณ "
   - ใน การอุปสมบทครั้งนี้ มีคุณโยม บุญรอด มังคละพฤกษ์ ซึ่งเป็นมารดาของ อ.เกริก มังคละพฤกษ์ (เจ้าของและผู้จัดการวิทยาลัยเกริก ปากน้ำสมุทรปราการ) เป็นเจ้าภาพ และผู้อุปถัมภ์ตลอดมา

    การศึกษา
    - จบชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนวดัศรีทอง จงัหวดัอุบลราชธานี
    - สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค พ.ศ. 2481

    สมณศักดิ์
   - วันที่ 5 ธันวาคม 2497 ไดร้ับพระราชทานสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะช้นั สามญั ที่ พระ โสภณปัญญาจารย์
   - วันที่ 5 ธันวาคม 2508 ไดร้ับพระราชทานสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะช้นัราชที่ พระ ราชมุนี

    ตำแหน่งและหน้าที่การงาน
   - พ.ศ. 2479 ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
   - พ.ศ. 2481 เป็นครูสอนปริยัติธรรม ถึง พ.ศ. 2518
   - พ.ศ. 2481 เป็นครูสอนแผนกภาษาบาลี
   - วันที่ 6 กรกฎาคม 2509 ไดร้ับแต่งตั้งให้เ้ป็นพระอุปัชฌายะ
   - พ.ศ. 2511 ไดร้ับแต่งตั้งเป็นรองเจา้อาวาสวัดปทุมวนาราม
   - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2519 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดปทุมวนาราม

    การอาพาธและมรณภาพ
    ท่านเริ่มมีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2519 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2519 อาการ ไม่ดีขึ้นจึงนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า้ วันที่ 5 กันยายน 2519 ไดนำตัวหลวงพ่อไป รักษาที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อาการป่วยของท่านทรุดหนักลงตามกาลเวลา จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2519 เวลา 09.24 น. ท่านก็ไดถ้ึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคมะเร็งในตับ ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รวมอายุได้ 70 ปี 9 เดือน 5 วัน

    ธรรมเนียมการบูชารอยพระพุทธบาทนั้น เป็นธรรมเนียมความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อครั้งยังไม่มีการสร้างรูปเคารพแทนพระองค์พระพุทธเจ้าก็จะใช้การสร้างพระ พุทธบาทเป็นเครื่องหมายของการประสูติและการเสด็จจาริกไปในการแสดงธรรม
    มีตำนานเล่าว่าพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระบาทไว้ 5 แห่ง โดยเฉพาะริมฝั่งน้ำและบนยอดเขา ดังนั้นเมื่อประชาชนจำลองรอยพระพุทธบาทมาไว้ในที่ต่างๆจึงนิยม ประดิษฐานไว้ใกล้ฝั่งน้ำ หรือยอดเขา

ภาพถ่าย แนวยาว ถ่ายภาพเมื่อ : 23 มิถุนายน 2561
มณฑปประดิษฐาน พระพุทธรูปนาคปรก, รอยพระพุทธบาท, แผ่นจารึก
ภายในมณฑป
พระพุทธโลกนาถ พระประธานในพระอุโบสถ
อนุสาวรีย์ พระมหาอุตตปัญญาสถานที่ตั้ง : วัดพระพุทธบาทยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
พิกัด : 15.566609, 104.223344
ถ่ายภาพเมื่อ : 15 มิถุนายน 2557, 16 กรกฏาคม 2560
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 4 เมษายน 2558
ปรับปรุงล่าสุด : 12 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 4790 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย