สิม หอไตร ฮูปแต้มศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ
  • ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ
  • ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ
  • ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ
  • ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ
  • ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ
  • ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ
  • ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ
การเดินทาง อยู่ใกล้ๆ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ
    " มหาชนะชัย พระเรืองไชยลือเลื่อง เมืองแห่งดอกจาน นมัสการพระพุทธบาท ธรรมชาติลำน้ำชี ประเพณีแห่มาลัย "
    พระเรืองไชยชำนะ (ท้าวปุตตะคำพูน) เจ้าเมืองมหาชนะชัยคนแรก

    เมืองมหาชนะชัย เดิมชื่อ หันชัยชนะ ตั้งอยู่บ้านเวินชัย ริมฝั่งแม่น้ำชีสร้างโดยท้าวปุตตะคำพูนราชบุตร

    เมื่อ พ.ศ.2402 โดยขึ้นตรงต่อพระพรหมราชวงศาเจ้าเมืองอุบลราชธานี

    เมื่อวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปีกุนเบญจศก จศ.1225 ตรงกับพุทธศักราช 2406 ในรัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงโปรดเกล้าตั้งเมืองมหาชนะชัย และพระราชทานนามท้าวปุตตะคำพูน เป็นพระเรืองไชยชำนะ เจ้าเมืองมหาชนะชัย

    พ.ศ.2452 ได้เปลี่ยนจากเมืองมหาชนะชัย เป็นอำเภอมหาชนะชัย โดยขึ้นตรงต่อจังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2460 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอมหาชนะชัยเป็นอำเภอฟ้าหยาด เพราะว่า ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2482 ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นอำเภอมหาชนะชัยอีกครั้งหนึ่ง

    จนกระทั่ง วันที่ 1 มีนาคม 2515 จึงได้ขึ้นตรงต่อจังหวัดยโสธร ปัจจุบันตั้งเป็นอำเภอได้ 94 ปี นับรวมเป็นเมืองได้ 144 ปี


    ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุบลราชธานีมีพระพรหมราชวงศา (ท้าวกุทอง) เป็นเจ้าผู้ครองเมือง ท่านมีบุตรหลายคนที่มีความสามารถเป็นเจ้าเมืองอุปฮาด (อุปราช) ประกอบกับในระยะนั้น บริเวณที่ตั้งอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน มีโจรผู้ร้ายชุกชุม ยากแก่การปกครองและปราบปราม ท่านจึงให้ท้าวปุตะคำพูน (คำพูน สุวรรณกูฎ) ซึ่งเป็นบุตรออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเมืองใหม่ ท้าวคำพูนได้ออกสำรวจพื้นที่และได้พิจารณาเห็นว่า "บ้านเวินชัย" (ปัจจุบันเป็นบ้านเวินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลผือฮี) มีทำเลเหมาะสม และมีลำชี (แม่น้ำชี) ไหลผ่านสะดวกแก่การคมนาคมทางเรือ จึงได้ทำรายงานให้พระพรหมวงศาขอจัดตั้งเมืองขึ้นที่บ้านเวินชัย โดยให้เป็นแขวงเมืองขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี

    ต่อมาวันแรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน เบญจศก จ.ศ. 1225 (ตรงกับ พ.ศ. 2406) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง เมืองมหาชนะชัย ขึ้นที่บ้านเวินชัย และได้ทรงแต่งตั้งท้าวปุตะคำพูนเป็นเจ้าเมืองมหาชนะชัย และพระราชทานนามท้าวคำพูนว่า "พระเรืองไชยชำนะ" และแต่งตั้งท้าวโพธิราช (ผา) เป็นอุปฮาด ท้าววรกิตติกา (ไชย) เป็นราชวงศ์ และท้าวอุเทน (หอย) เป็นราชบุตร

    พระเรืองไชยชำนะได้ปกครองเมืองที่บ้านเวินชัยประมาณเดือนเศษก็พบว่า บริเวณดังกล่าวมีสภาพภูมิประเทศคับแคบ ขยายตัวเมืองได้ยาก ประกอบกับเป็นคุ้งน้ำเซาะดินพังอยู่เสมอ ดังนั้นจึงได้ย้ายเมืองใหม่มาตั้งที่บ้านฟ้าหยาดในปัจจุบัน

    พระเรืองไชยชำนะปกครองเมืองมหาชนะชัยจนถึงแก่กรรม พระสิทธิจางวางได้เป็นเจ้าเมืองสืบต่อมาอีก 15 ปี ก็ถึงแก่กรรมอีก ทางราชการจึงได้ยุบเมืองมหาชนะชัยเป็น อำเภอมหาชนะชัย ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี พร้อมกับแต่งตั้งท้าวสุริยนต์ บุตรพระสิทธิจางวาง เป็นนายอำเภอมหาชนะชัยคนแรก (สันนิษฐานว่าเป็นคนเดียวกับหลวงวัฒนวงศ์โทนุบล)

    เนื่องจากอำเภอมหาชนะชัยตั้งอยู่บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมหาชนะชัยเป็น อำเภอฟ้าหยาด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2460 จนกระทั่งถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2482 กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอฟ้าหยาดเป็น "อำเภอมหาชนะชัย" อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 อำเภอมหาชนะชัยจึงได้ย้ายไปขึ้นกับจังหวัดยโสธรจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง : ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 2 ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ถ่ายภาพเมื่อ : 24 กันยายน 2561
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 25 เมษายน 2562
แหล่งที่มาข้อมูล : amphoe.com,
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 2152 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย