สิม หอไตร ฮูปแต้ม ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

    ประวิติเสาหลักเมืองใหม่
    เสาหลักเมืองใหม่นี้ ได้ยกประดิษฐานขึ้นใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2524 เวลา 16.00 นาฬิกา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา จุลศักราช 1343 หลังจากที่ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (เจ้าโสมพระมิตร) ที่บริเวณห้าแยกและพิธีเททองหล่อพระรูปที่หน้าศาลากลางจังหวัด โดย นายขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
    เสาหลักเมืองอันใหม่นี้ได้รับอุทิศจาก นายประเสริฐ ทองโสภิต โดยการติดต่อของ นายสะอาด วิโรจน์รัตน์ กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ คณะกรรมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ร่วมกับสมาคมพ่อค้าฯ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้ดำเนินงานจนแล้วเสร็จ

    ประวัติการบูรณะศาลหลักเมืองใหม่
    หลังจากได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสาหลักเมืองใหม่ คณะกรรมการจัดงานงิ้วประจำปี 2525 ได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายสมศักดิ์ ร่มไทรทอง นายกเทศมนตรี ได้นำเงินที่เหลือจากการจัดงานสมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมือง มาปรับปรุงศาลหลักเมืองเป็นจำนวนเงิน 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาท)
    ในปี 2541 นายประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นว่าศาลหลักเมืองสมควรได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้เด่นเป็นสง่า เหมาะสมกับเป็นสถานที่เคารพสักการะ จึงมอบให้เทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ โดยนายภิญโญ รัตนศาสตร์ นายกเทศมนตรี จัดทำโครงการบูรณะศาลหลักเมือง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบูรณะศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2541 ขึ้น เพื่อดำเนินการปรับปรุงศาลหลักเมือง
    ปี 2543 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายชัยรัตน์ มาประณีต ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้นายกสมาคมพ่อค้า นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม เป็นประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และควบคุมการก่อสร้างบูรณะศาลหลักเมืองใหม่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 โดยได้รับบริจาคเงินจากข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,007,104.00 บาท (สองล้านเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) Isan Upload


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
    ประวัติหลักเมืองกาฬสินธุ์
หลักเมืองกาฬสินธุ์ ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปีใดไม่ปรากฏชัดแจ้ง เดิมเป็นไม้ประดู่ส่เหลี่ยม ขนาดกว้างประมาณ 8 นิ้ว หนา 7 นิ้ว สูงราว 1 ศอกครึ่ง และมดปลวกกัดผุกร่อนยังคงสภาพที่สมบูรณ์อยู่ประมาณ 1 คืบกว่าๆ รอบๆ เสาหลักเมือง มีก้อนหิน 12 ก้อน ลงยันต์ตรีนิสิงเหปักษารายรอบไว้
    ต่อมาในปี พุทธศักราช 2479 เมื่อเจ้าคุณพรหมคุณธราจารย์กาฬสินธุ์บริหารสังฆปราโมกข์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับตำแหน่งเป็นที่พระครูพรหมสารรักษา ได้พิจารณาหลักเมืองดั้งเดิมเห็นว่า อยู่ในบริเวณสกปรกรกรุงรัง ไม่เป็นที่เคารพสักการะบูชา ดูไม่น่านับถือ จึงได้ปรึกษาทางราชการเพื่อจัดทำเสียใหม่
    นายอำเภอหลวงบวรฯ ให้ความเห็นว่า ครั้งเมื่อพระอรรถเปศิลสารวดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เคยปรารภกันมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่คราวนั้นจังหวัดถูกยุบ การทำหลักเมืองจึงหยุดชะงักไป แต่ได้มีผู้บริจาคไว้แล้ว 60 บาท หากเก็บหมดได้ประมาณ 300 บาท ดังนั้นท่านเจ้าคุณฯ จึงได้ป่าวร้องชาวเมือง มีแก่เฒ่าและหนุ่มสาว ไปแห่เชิญเอาใบสีมารูปพุทธประวัติหลักนี้ จากบ้านโนนศิลา ต.หนองแปน อ.กมลาไสย มาประดิษฐานไว้เพื่อให้เป็นที่กราบไหว้แก่คนและเทวดาทั้งปวง และให้เคลื่อนย้ายเข้าไปอีก เพราะหลักเมืองเก่าอยู่ชิดถนนจนเกินไป โดยขุนชนะกานนท์ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ออกแบบที่ประดิษฐาน จ้างนายช่างญวน เป็นผู้ทำคอนกรีต
    ในปีพุทธศักราช 2499 นายสุปัน พูลพัฒน์ ผู้แทนราษฏร ได้เงินจากทางราชการ 20,000 บาท เป็นทุนสมทบสร้างมณฑปหลักเมืองครั้งแรก โดยนายอรุณ แสนสุธา เป็นช่างก่อสร้าง เสาหินใช้ไม้ และสังกระสีมุงหลังคา ต่อมาเห็นว่าไม่ถาวร จึงได้รื้อออกทำเป็นหลังคาคอนกรีต กรรมการได้แก่ ปลัดฉลองฯ ขุนอาจเอาธุระ นายสุวิช ศิริกุล นายสุปัน พูลพัฒน์ และให้ ร.ต.วิจารณ์ จันทเมือง เป็นผู้ประมูลเหมา ให้นายจารย์หนู เป็นผู้ก่อสร้าง
    ต่อมาพุทธศักราช 2500 นายสุปัน พูลพัฒน์ ได้ขอเงินราชการอีก 26,000 บาท และชาวเมืองทั้งหลายร่วมบริจาค 20,000 บาท โดยมีกรรมการเพิ่มอีก 2 คน คือ นายประเคน โคนศรีชัย และนายส่ง ฉายศรีวรรณ
    พุทธศักราช 2504 นายเองจือ วิโรจน์รัตน์ มีศรัทธาสร้างซุ้มประตูหลักเมืองถวาย โดยจ้างนายคำพัน จงหาญ เป็นช่างก่อสร้าง
    พุทธศักราช 2506 ชาวพ่อค้าย่านตลาดกาฬสินธุ์ มีนายบุญชัย ร่มไทรทอง นายเซี้ยะเจง แซ่ฉั่ว นายเอี่ยมควง แซ่โค้ว นายบุญจันทร์ ศาสตราวาหะ นายสุกิจ ไชยศิวามงคล ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเสริมพื้นให้สูงขึ้นและเทคอนกรีตรอบบริเวณและยกเสาหลักเมือง (เสาชัย) ให้สูงกว่าเดิม
    มีผู้บริจาคกรวดปูนหินทราย ม้าหินอ่อนและเงินสดสมทบ ได้แก่ นายเต้าเฮง แช่เฮง นายเซี้ยะเจง แซ่จั๋ว นายต่าง ฆารไสว นายกิมยง แซ่เตีย นายเซียมไซ แซ่ตั้ง นายบุญชัน ร่มไทรทอง นายเต้ง แซ่เอีย นายตังกวย แซ่ฉ่วย นายสุวรรณ โยธาวงศ์ ร้านเคียนฮวด โรงแรมกาฬสินธุ์ และผู้บริจาครายย่อยเพิ่มเติมอีก จนแล้วเสร็จสิ้นเงิน 8,448 บาท
    ได้จัดฉลองสมโภชน์หลักเมือง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2507 เวลา 08.00 น. พระสงฆ์ 14 รูปเจริญพระพุทธมนต์ กลางคืนมีมหรสพหมอลำกลอน
    จึงขออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้ ถึงพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระมเหศักดิ์ พระหลักเมือง ซึ่งสถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ หากท่านเป็นผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ที่ได้กล่าวมา ได้รับอนุโมทนานี้แล้ว ขอจงอำนวยพรให้ประชาชนชาวกาใสินธุ์ ทุกหมู่เหล่า ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ภยันตรายทั้งปวง

สถานที่ตั้ง : ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ถ่ายภาพเมื่อ : 3 สิงหาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 7 สิงหาคม 2559
ปรับปรุงล่าสุด : 7 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 3763 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าศาล
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย