สิม หอไตร ฮูปแต้มพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
 Isan Upload

เส้นทาง
    การเดินทาง ไปตามถนนสุขเกษมจนถึงศูนย์ราชการจังหวัดมีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ 250 เมตร

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


เจดียจันทสารเจติยานุสรณ์ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ หันหน้าชนกัน
    จันทสารเจติยานุสรณ์ หรือ เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร ก่อสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ทรงร่างแบบพระราชทานเบื้องต้นในการก่อสร้างอาคารหลังนี้และมีพระราชกระแสรับสั่งว่า
    "ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่วัดนี้ มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านจะได้อยู่ใกล้กัน"
    หลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทำพิธีเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย โดยภายในมีการจัดแสดงรูปเหมือนของ หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร และเครื่องอัฐบริขารของท่านหลวงปู่หลุยด้วย
    เจดียจันทสารเจติยานุสรณ์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่หลุย (2444-2532) ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนา ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น หลวงปู่หลุยเป็นผู้ที่มีปฏิปทาชอบจาริกไปในที่ต่าง ๆ จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่าน เมื่อท่านมรณภาพและพระราชทานเพลิงศพแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชกระแสว่า “ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่วัดนี้มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านจะได้อยู่ใกล้กัน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่างแบบเจดีย์องค์นี้ด้วยพระองค์เอง

    หลวงปู่หลุย จันทสารเถระ (พ.ศ.2444 - 2532) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หลวงปู่หลุยเป็นผู้มีปฏิปทา ชอบจาริกไปในที่ต่าง ๆ ตลอดจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน เมื่อท่านมรณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่างแบบเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หลุย และมีกระแสรับสั่งให้สร้างไว้ใกล้กับอัฐิของพระอาจารย์มั่น ที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์บริขารพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ในวัดป่าสุทธาวาส จากพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ป้ายบอกทางชี้ไปยังพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย ซึ่งห่างออกไปเป็นระยะประมาณ 200 - 300 เมตร ลักษณะของอาคารเป็นทรงเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม บันไดปรากฏอยู่ด้านหน้านำผู้เข้าเยี่ยมไปยังชั้นสอง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง
    ส่วนด้านล่างมีลักษณะเป็นโถงที่มีการสร้างภาพจำหลักใช้เทคนิคลงรักปิดทอง แบ่งเนื้อหาเป็น 7 ส่วน ได้แก่ (1) โลกมืดด้วยอวิชชา (2) พระสัมมาสัมพุทธะเจ้าอุบัติในโลก (3) อริยสัจสี่ (4) พระพุทธดำรัสตรัสสั่ง (5) พระสังคายนาครั้งที่ 1 (6) พระเถราประกาสพระศาสนา (7) คณะสงฆ์ไทยฝ่ายธรรมยุติ และได้กล่าวถึงพระสงฆ์ผู้ที่สั่งสอนสายวิปัสสนาธุระพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และพระอาจารย์หลุย จันทสาโร
    ชั้นบนมีทางเข้าในตัวอาคาร 3 ทาง กรอบหน้าต่างเป็นส่วนประกอบอาคารที่นำเสนอสิ่งที่เกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาคือ เป็นรูปคล้ายใบโพธิ์หรือกลีบบัว ภายในแสดงรูปหุ่นขี้ผึ้งจำลองพระอาจารย์หลุย โดยมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่แสดงไว้ในอาคารเช่นเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์ของพระอาจารย์มั่น ทั้งบริขารประจำวัน สมุดบันทึกธรรม และบริขารเบ็ดเตล็ดและเครื่องมือทำกลด ซึ่งเป็นงานอดิเรกยามว่างของพระอาจารย์หลุย คำบรรยายเป็นภาษาไทยเพียงอย่างเดียวไม่เหมือนกับคำบรรยายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ที่มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
    ข้อมูลจาก: การสำรวจภาคสนาม ของสำนักวิจัยและสนับสนุนการวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2547

สถานที่ตั้ง : เจดียจันทสารเจติยานุสรณ์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
ถ่ายภาพเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2557
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 9 กันยายน 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3785 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : วิกีพีเดีย
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย