สิม หอไตร ฮูปแต้มหอมเหศักดิ์บ้านสิงห์ท่า เจ้าเมืองยโสธร จ.ยโสธร หอมเหศักดิ์บ้านสิงห์ท่า เจ้าเมืองยโสธร จ.ยโสธร หอมเหศักดิ์บ้านสิงห์ท่า เจ้าเมืองยโสธร จ.ยโสธร หอมเหศักดิ์บ้านสิงห์ท่า เจ้าเมืองยโสธร จ.ยโสธร
  • หอมเหศักดิ์บ้านสิงห์ท่า เจ้าเมืองยโสธร จ.ยโสธร
  • หอมเหศักดิ์บ้านสิงห์ท่า เจ้าเมืองยโสธร จ.ยโสธร
  • หอมเหศักดิ์บ้านสิงห์ท่า เจ้าเมืองยโสธร จ.ยโสธร
  • หอมเหศักดิ์บ้านสิงห์ท่า เจ้าเมืองยโสธร จ.ยโสธร


    จังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เกี่ยวพันกับเมืองหนองบัวลุมภู “นครเขื่อนขัณฑ์กาบแก้วบัวบาน” (อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำภู) และเกี่ยวพันกับเมืองอุบล กล่าวคือตามพงศาวดารจดจารเมื่อ ร.ศ.1259 หรือประมาณ ปี พ.ศ.2440 สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระวรวงศา (พระเจ้าวอ) พร้อมผู้เป็นน้อง คือ เจ้าคำขุย เจ้าคำใส เจ้าคำสิง เจ้าคำผงและเจ้าฝ่ายหน้า อีกทั้งเจ้าก่ำ และเจ้าทิดพรมได้อพยพสมัครพรรคพวกไพร่พลทหาร และญาติพี่น้องยกทัพฝ่าหนีออกจากเมืองหนองบัวลุมภู หลังจากที่เจ้าตา เจ้าเมืองหนองบัวลำภูได้ถูกข้าศึกยิงด้วยอาวุธปืน และฟันด้วยดาบจนถึงแก่พิราลัย ขบวนทัพของเจ้าพระวอได้เดินทางตามลุ่มแม่น้ำชี มาพักกับเจ้าคำสูผู้ปกครองบ้านสิงห์ท่า (ปัจจุบัน อยู่ในเขตจังหวัดยโสธร) ภายหลังต่อมา เจ้าพระวอดำริว่าหากอยู่กับเจ้าคำสูแล้ว ถ้าเวียงจันทร์ยกทัพมาก็จะเป็นการลำบาก และจะเกิดศึกสงครามกันต่อไป เมื่อตกลงกันได้จึงได้พาไพร่พลทหาร อพยพลงไปตามลำน้ำมูล และสร้างเมืองใหม่ที่ดอนมดแดง เขตนครจำปาศักดิ์...สถานที่ตั้ง
    หอมเหศักดิ์หรือหอเจ้าเมืองยโสธร ตั้งอยู่ใกล้ๆ วัดสิงห์ท่า หน้าบ้านเลขที่ 73 – 75 ตรอกโพธิราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


หอมเหศักดิ์บ้านสิงห์ท่า เจ้าคำสู-เจ้าคำสิงห์ เจ้าเมืองยโสธร บ้านสิงห์ท่า
    พระสุนทรราชวงศา (เจ้าคำสิงห์) ดำรงฐานะเจ้าประเทศราช เป็นผู้ก่อตั้งเมืองยศสุนทร เจ้าคำสิงห์เป็นหลานของเจ้าพระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราช (เจ้าฝ่ายหน้า) อันได้สืบวงศ์มาจากเจ้าพระวรราชปิตา (เจ้าพระตา) อันเป็นเชื้อสายราชวงศ์เชียงรุ้งสิบสองปันนา ท่านเกิดที่นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (หนองบัวลำภู) ไม่ปรากฏปีเกิด ท่านได้อพยพหนีภัยสงครามลงมาพร้อมเจ้าพระวรราชภักดี (เจ้าพระวอ) เจ้าคำผง เจ้าฝ่ายหน้า เจ้าทิดพรหม และเจ้าก่ำ และเมื่อครั้งที่เจ้าฝ่ายหน้า เป็นผู้ปกครองบ้านสิงห์ท่า ซึ่งท่านเป็นน้องของเจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) แห่งเมืองอุบลราชธานี

    ปี พ.ศ. 2334 เกิดกบฏอ้ายเชียงแก้วได้พาพรรคพวกยกกำลังเข้ายึดนครจำปาศักดิ์ เจ้าฝ่ายหน้า พร้อมเจ้าคำสิงห์จึงได้ยกกำลังไปปราบขบถและจับตัวอ้ายเชียงแก้วประหารชีวิตเสียที่แก่งตะนะ ปากด่านแม่น้ำมูล ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าฝ่ายหน้าขึ้นเป็น "เจ้าพระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราช" ดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์ อาณาจักรล้านช้างจำปาสักดิ์ องค์ที่ 3 ให้เจ้าคำสิงห์เป็นที่เจ้าราชวงศ์สิงห์ ปกครองดูแลเมืองโขง (สีทันดร) ให้ย้ายไพร่พลครัวเรือนส่วนหนึ่งจากบ้านสิงห์ท่าไปอาศัยอยู่ที่นครจำปาศักดิ์ เจ้าพระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราชพร้อมด้วยบุตรหลานคือ เจ้าคำสิงห์ จึงรับสนองตามพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ส่วนทางบ้านสิงห์ท่าได้มอบให้เจ้าคำม่วง ผู้เป็นน้องชายของเจ้าฝ่ายหน้าปกครองดูแลแทน

    เมื่อปี พ.ศ. 2354 เจ้าพระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราชได้ถึงแก่พิราลัย เมื่อวันอังคาร ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแมตรีศก จุลศักราช 1173 ครองเมืองนครจำปาศักดิ์ อาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ได้ 21 ปี เจ้าราชวงศ์สิงห์ก็ได้นำไพร่พลจำนวนหนึ่งกลับมาอยู่ที่บ้านสิงห์ท่าตามเดิม แล้วได้ ก่อเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ใกล้กับพระธาตุพระอานนท์ที่วัดมหาธาตุจนถึงปัจจุบัน จากนั้นเจ้าราชวงศ์สิงห์ได้พัฒนาบ้านสิงห์ท่าจนเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากจนเหมาะที่จะตั้งขึ้นเป็นเมือง จนถึงปี พ.ศ. 2357 เจ้าราชวงศ์สิงห์จึงมรใบกราบบังคมทูลขอยกฐานะบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็นเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็นเมืองพระราชทานนามว่า เมืองยศสุนทร ให้เจ้าราชวงศ์สิงห์ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองเมือง มีราชทินนามว่า "พระสุนทรราชวงศา"

    พระสุนทรราชวงศา (เจ้าคำสิงห์) ได้นำไพร่พลบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆ เช่น วัดมหาธาตุ วัดหลวงพระเจ้าใหญ่ (ปัจจุบันคือวัดสิงห์ท่า) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสืบมา และก่อสร้างฉางข้าว สร้างที่ว่าราชการเมือง สร้างท้องพระโรง (โฮงคำ) และปกครองเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดสมัย จนท่านถึงแก่พิลาลัยในปี พ.ศ. 2366 ดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองเมืองยศสุนทร อยู่ 9 ปี ผลงานหรือเกียรติคุณของพระสุนทรราชวงศา (เจ้าคำสิงห์) นับเป็นเจ้าผู้ครองเมืองยศสุนทรคนแรก ส่วนเจ้าผู้ครองเมืองยศสุนทรคนต่อมาก็ยังคงใช้ราชทินนามว่า "พระสุนทรราชวงศา" ต่อมา แต่จะตามด้วยนามเดิมเช่น พระสุนทรราชวงศา (เจ้าสีชา) , พระสุนทรราชวงศา (เจ้าฝ่ายบุต) เป็นต้น


หอมเหศักดิ์ ญาพ่อเฒ่า่ 2 ท่าน คือ
เจ้าผู้ปกครองบ้านสิงห์ท่า คนแรก
เจ้าคำสู พระพิชัยราชขัติยวงศา (เจ้าฝ่ายหน้า) พ.ศ. 2314-2329
เจ้าผู้ครองเมืองยศสุนทร คนแรก
พระสุนทรราชวงศา (เจ้าคำสิงห์) พ.ศ. 2357-2366สถานที่ตั้ง : หอมเหศักดิ์บ้านสิงห์ท่า เจ้าเมืองยโสธร บ้านสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
พิกัด : 15.792029, 104.142814
ถ่ายภาพเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2561
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 4 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 2212 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย