สิม หอไตร ฮูปแต้มอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
  • อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
  • อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
  • อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
  • อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

    อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริงยืนบนแท่น มือขวาถือกาน้ำมือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ มีกำแพงเมืองล้อมรอบ ผนังกำแพงประดับด้วยประติมากรรม ที่เล่าถึงเรื่องราวการอพยพจากบ้านผ้าขาว บ้านพันนา ข้ามเทือกเขาภูพานมาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านกลางหมื่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์
    ชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้ริเริ่มแนวคิดที่จะจัดสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 แต่มาเริ่มต้นจริงๆ ในปี พ.ศ. 2523 สมัยนายสมศํกดิ์ ร่มไทรทองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์นายประกิต พิณเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอาจารย์ขาว ละออเป็นผู้ออกแบบรูปหล่อ ส่วนบริเวณรอบอนุสาวรีย์มีการจัดทำภาพปะติมากรรมโดยอาจารย์ วิโรจน์ ศรีสุโร ได้รับงบประมาณจากภาคส่วนราชการและประชาชนร่วมบริจาค เริ่มประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนในวันที่ 13 กันยายน 2524 โดยนายขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ต่อมามีการกำหนดให้วันที่ 13 กันยายน มีพิธีการบวงสรวงทุกปี การก่อสร้างอนุสาวรีย์ใช้เวลา 1 ปี แล้วเสร็จในปี 2525  Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร จ.กาฬสินธุ์
    พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) หรือพระยาไชยสุนทร เดิมพระนามว่า เจ้าโสมพะมิตร หรือ ท้าวโสมพะมิตร เป็นเจ้าผู้ปกครองเมืองกาฬสินธุ์พระองค์แรก และเป็นเจ้าผู้สร้างเมืองกาฬสินธุ์ ปัจจุบันคือจังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคอีสานของประเทศไทย เดิมรับราชการในราชสำนักนครเวียงจันทร์ที่ พญาโสมพะมิตร ภายหลังได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของสยามให้เป็นเจ้าเมืองกาฬสินธุ์พระองค์แรก พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) ทรงเป็นต้นสกุล วงศ์กาฬสินธุ์ ศรีกาฬสินธุ์ พิมพะนิตย์ พูลวัฒน์ อักขราสา และสกุล วงศ์กมลาไสย อีกทั้งทรงเป็นพระราชเชษฐาในเจ้าเมืองแสนฆ้องโปง ต้นสกุลพระราชทาน ณ กาฬสินธุ์ แห่งจังหวัดกาฬสินธุ์
    พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) เป็นพระราชนัดดา (หลาน) ในพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (พระไชยองค์เว้) พระราชบิดาของพระองค์คือ เจ้าองค์ไชย เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (พระไชยองค์เว้) พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างพระองค์ที่ 36 และพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเวียงจันทน์พระองค์ที่ 1 ฝ่ายพระมารดาของพระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) นั้นเป็นพระราชนัดดาในเจ้าผ้าขาว (เจ้าปะขาว) ผู้สร้างเมืองผ้าขาวและเมืองพันนา (เมืองพนาง) ในจังหวัดสกลนคร พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (พระไชยองค์เว้) เป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างพระองค์ที่ 32 ฝ่ายเจ้าผ้าขาว (เจ้าปะขาว) นั้น ทรงเป็นพระราชนัดดาในพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างเช่นกัน ดังนั้น พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) จึงเป็นเจ้าผู้ปกครองเมืองกาฬสินธุ์และเป็นเจ้านายฝ่ายหัวเมืองลาว-อีสาน ที่สืบเชื้อสายจากราชวงศ์เวียงจันทน์อีกสายหนึ่ง
    อนึ่ง ปฐมบรรพบุรุษและเครือญาติบุตรหลานทั้งหมดของพระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) ได้เคยเป็นผู้ปกครองหัวเมืองใหญ่น้อยตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรล้านช้างจนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาทั้งหมดนับได้ 6 หัวเมือง ได้แก่ เมืองผ้าขาว (บ้านผ้าขาวหรือบ้านปะขาว) เมืองพันนา (บ้านพรรณา) เมืองกาฬสินธุ์ เมืองกมลาสัย (เมืองกมลาไสย) เมืองสหัสขันธ์ เมืองสกลทวาปี (บ้านธาตุเชียงชุม) เมืองกลางหมื่น (บ้านกลางหมื่น)

    พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิต) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์องค์แรก (พ.ศ. 2336) เกิดราวปี พ.ศ. 2275 บิดาเป็นโอรสของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (พระไชยองค์เว้) (พ.ศ. 2250 - พ.ศ. 2273) พระมหากษัตริย์ลาวสมัยราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช มารดาเป็นหลานสาวของเจ้าผ้าขาว รับราชการในราชสำนักนครเวียงจันทน์ จนได้เป็นพญาโสมพะมิต ประมาณปี พ.ศ. 2320 พญาโสมพะมิตและอุปฮาดเมืองแสนฆ้องโปง เมืองแสนหน้าง้ำ ได้เกิความขัดแย้งกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 3 (พระเจ้าศิริบุญสาร) (พ.ศ. 2294 - พ.ศ. 2322) ผู้ครองนครเวียงจันทน์ จึงรวบรวมผู้คนเป็นสมัครพรรคพวกประมาณหนึ่งหมึ่นคน ข้ามลำโขง มาตั้งชมชนที่บ้านผ้าขาว บ้านพันนา (บริเวณพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนครปัจจุบัน) เจ้าศิริบูญสารยังได้ส่งกองทัพติดตามมา เพื่อกวาดต้อนผู้คนที่หลบหนี ให้กลับคืนนครเวียงจันทร์
    ท้าวโสมพะมิตจึงได้ยกสมัครพรรคพวกอพยพข้ามสันเขาภูพานลงมาทางใต้ มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านกลางหมื่นได้ประมาณปีเศษ ในปี พ.ศ. 2325 จึงได้อพยพผู้คนไปตั้งบ้านเรือนที่แก่งสำโรง ดงสงเปือย ริมฝั่งลำน้ำปาว ใน พ.ศ. 2336 ท้าวโสมพะมิตได้เดินทางไปกรุงเทพมหานคร ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานนามเมือง โดยได้นำกาน้ำสำริดทูลเกล้าฯ ถวายด้วย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมืองพระราชทานมามว่า กาฬสินธุ์ ตั้งแต่นั้นมาพร้อมทั้งมีพระบรมราชองการโปดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งท้าวโสมพะมิต เป็นพระยาไชยสุนทร ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก
    พระยาชัยสุทรปกครองเมืองกาฬสินธุ์ด้วยความสงบ สร้างบ้านแปงเมืองให้เจริญโดยลำดับ ปี พ.ศ. 2345 จึงมอบราชการงานเมืองให้ท้าวหมาแพงรักษาดูแลแทนต่อไป "พระยาชัยสุนทร" เป็นราชทินนานามสำหรับผู้ครองเมืองกาฬสินธุ์

สถานที่ตั้ง : อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ถ่ายภาพเมื่อ : 24 ตุลาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 24 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 4515 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย, touristmthailand.org


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย