สิม หอไตร ฮูปแต้มเมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว
 • เมืองบัว

Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
เมืองบัว
สถานที่ท่องเที่ยวเมืองบัว ที่อยู่ใกล้ๆ กัน คือ  กู่เมืองบัว  สิมเก่าวัดปทุมคงคา  พิพิธภัณฑ์เมืองบัว ร่องรอยขุดค้นภายในวัดปทุมคงคา คูเมือง 

ข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
 

บ้านเมืองบัว จ.ร้อยเอ็ด
    บ้านเมืองบัว เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์มีแหล่งโบราณสถานหลายแห่งเช่น สุสานมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นชุมชนและเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน คือ ที่ตั้งหมู่บ้านเป็นเนินดินสูง มีคันดินคูน้ำล้อมรอบด้านทิศเหนือ ตะวันออกและทิศใต้ พบหลุมฝังศพ โครงกระดูก พบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบเคลือบโคลนสีแดงในหลุมฝังศพ นักวิชาการโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นแหล่งโบราณยุคเดียวกันกับโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี มีอายุประมาณ 2,500 ปี มาแล้ว
    การขุดค้นโบราณคดี สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8 อุบลราชธานี ได้มาขุดค้นสำรวจแหล่งโบราณสถานของบ้านเมืองบัวเมื่อปี 2541 พบหลักฐานหลายอย่างว่าบ้านเมืองบัวเป็นชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ 1,800 – 2,500 ปีมาแล้ว (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดร้อยเอ็ด. 2542)

แหล่งโบราณคดี
   บ้านเมืองบัวมีสภาพเป็นชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบมีขนาดประมาณ 800x1,000 เมตรมีรูปร่างค่อนข้างรี ภายในเมืองเป็นเนินดินรูปลูกระนาด มีเนินขนาดใหญ่สูงประมาณ 7-10 เมตร จากพื้นที่โดยรอบอยู่
   บริเวณวัดปทุมคงคา มีคูน้ำปรากฏชัดเจนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่ปรากฏคูน่ช้ำชัดเจนมีเพียงหนองน้ำ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นร่องรอยของคูน้ำเดิม
   บริเวณที่ติดกับคูน้ำด้านทิศใต้ของเมืองกู่หรือโบราณสถานเป็นศิลปเขมรแบบบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ 1 แห่ง เป็นชุมชยนโบราณที่มีคนอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่สมัยห่องประวัติศาสตร์ ที่มนุษย์เริ่มอพยพจากที่สูง คือบนภูผา ลงมาอยู่ที่ราบตามแหล่งน้ำต่างๆ โดยเฉพาะ ลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลาง แม่น้ำชีตอนล่าง ตลอดจนลำน้ำสายย่อยๆ อีกหลายสาย เช่น ลำน้ำเสียวใหญ่ ลำน้ำเตา ลำพลับพลา เป็นต้น ซึ่งต่อมาเรียกลุ่มน้ำแห่งนี้ว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้”

ที่ตั้งชุมชนเมืองบัว
   ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหัวดงกำแพง มีลำน้ำเสียวกั้นอาณาเขต
   ทิศใต้ ติดกับบ้านโพนทอง โพนฮาด และบ้านดงครั่งน้อย เป็นทุ่งกุลาร้องไห้มีลำน้ำเตาไหลผ่าน
   ทิศตะวันออก มีลำน้ำสีก เป็นแนวล้อมรอบ เป็นคูกั้นน้ำโบราณ (เขื่อนกั้นน้ำของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์)
   ทิศตะวันตก เป็นที่ราบติดกับบ้าน ดอนกลาง บ้านสำราญ
   สันนิษฐานว่า เป็นที่อยุ่อาศัยของคนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (สมัยฟูนัน และเจนละ) ต่อเนื่องมาถึงสมัยทวารวดี จนมาถึงสมัยของโบราณ

โบราณสถานที่สำคัญ
   1. โบราณคดีสุสานคนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยขอม อยู่บนเนินดินสูงที่สุดของหมู่บ้านทางทิศตะวันออกของวัดปทุมคงคา
   2. ปรางค์กู่เมืองบัว (พุทธศตวรรษที่ 18) เป็นศิลปะสมัยขอมตั้งอยู่ที่ดอนกู่ทิศเหนือและทิศใต้ ล้อมรอบด้วยสระน้ำ เป็นที่เครพบูชาของชาวบ้าน
   3. อุโบสถที่เก่าแก่ 230-260 ปี (พ.ศ.2315-พ.ศ. 2285)ที่วัดปทุมคงคา ลักษณะประเพณีการฝังศพแหล่งโบราณคดี บ้านเมืองบัว
   สมัยที่1 คือการฝังศพครั้งแรก แบบวางบนพื้น การฝังศพในภาชนะรวมทั้งการฝังศพในครั้งที่2 ในภาชนะดินเผาทรงกลม (คล้ายผลส้ม) วางในแนวตั้งทั้งหมด
   สมัยที่2 ในสมัยนี้รูปแบบการฝังศพเปลี่ยนไปและมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะด้วยกันคือ
   ระยะที่ 1 พบการฝังศพครั้งแรกแต่การฝังศพครั้งแรกในภาชนะหมดไป เริ่มพบการฝังศพครั้งที่ 2 แบบไม่ใส่ภาชนะฝังศพในระยะนี้วางแนวตั้ง
   ระยะที่ 2 พบการฝังศพครั้งแรก แบบวางพื้นหมดไป พบเพียงการฝังศพครั้งที่ 2 ในภาชนะฝังศพในแนวนอนภาชนะฝังศพแต่ละใบมีการนำภาชนะทรงอ่างมาปิดที่ปากและก้น(ปิดหัวและท้าย) เริ่มการนำเศษภาชนะดินเผาชำรุดมาพอกและค้ำยัน
   ระยะที่ 3 การฝังศพเป็นแบบพิเศษมากขึ้นเป็นภาชนะทรงกระบอก ก้นมน ลำตัวยาว มีฝาเปิดเป็นภาชนะทรงถาดมาปิดปากและก้น(ปิดหัวปิดท้าย)วางในแนวนอน ฝังรวมกันเป็นกลุ่มใหญ ่

สถานที่ตั้ง : บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ถ่ายภาพเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2557
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 10 เมษายน 2558
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 3871 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย